Tillstånd för nikotinprodukter

Kemikalietillstånd

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter

2022-07-01 började en ny lag gälla som gör att du som återförsäljare av e-juice & e-cigaretter som har dödskalle-symbolen (klassificeringen Acute Tox. 3, akut giftigt) behöver ha ett tillstånd från länsstyrelsen att få hantera och sälja “särskilt farliga kemiska produkter”. Detta gäller engångs e-cigaretter (disposables),  förfyllda poddar, och e-juice som har mer än 1,66% nikotininnehåll. Du behöver detta tillstånd både om du säljer till privatpersoner och/eller andra företag.

OBS! Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är cirka 8-12 veckor. Det är viktigt att ni får iväg er ansökan så snart som möjligt för att inte riskera ännu längre handläggningstid.

Länsstyrelsen har informerat om att de p.g.a. att informationen nådde marknaden så sent, samt att handläggningstiden är så lång, inte kommer att utföra någon tillsyn under 2022.


Information från Kemikalieinspektionen

"Från och med den 1 juli måste företag som säljer dödskallemärkta vätskor till e-cigaretter ha tillstånd från länsstyrelsen. Dessa så kallade e-vätskor med höga halter nikotin kan leda till allvarliga förgiftningar. Kemiska produkter som är särskilt farliga omfattas av svenska regler om tillstånd. Det gäller till exempel e-vätskor med så hög halt nikotin att de ska märkas med symbolen dödskalle. Tillståndskraven gäller alla försäljningsställen i Sverige, såväl mindre tobakshandlare som större distributörer samt e-handlare. De företag som säljer e-vätskor med låg nikotinhalt och därmed utan dödskallemärkning, kan fortsätta sälja sådana e-cigarettvätskor utan tillstånd från länsstyrelsen. Tidigare har vi bedömt att tillståndsreglerna inte kan tillämpas för e-vätskor, men vi gör nu bedömningen att kravet på tillstånd ska gälla vid försäljning från den 1 juli 2022. Samtidigt undantas kravet på tillstånd för privat hantering av dödskallemärkta e-vätskor."
Läs mer om reglerna här.


Förberedelser

För att söka kemikalietillstånd behöver du förbereda följande:

 • Du behöver ha MSDS (säkerhetsdatablad) för alla produkter med dödskallemärkning på svenska (MSDS). Dessa finns längre ner i artikeln. Länsstyrelsen godkänner inte säkerhetsdatablad på andra språk än svenska.
 • Du behöver ha ett separat avfallskärl för särskilt farliga kemiska produkter. I detta kärl ska allt som är kontaminerat av nikotinvätskan (engångs e-cigaretter, flaskor, poddar med mera) läggas vid eventuella spill eller läckande produkter.
 • Godkända kärl av UN typ kan köpas här och här. Du behöver sedan ha ett avtal med en behörig firma som kan ta hand om avfallet. Sök upp vilka firmor i ditt område som kan ta hand om avfallet, skriv upp deras namn och nummer och ha det nära till hands.  Det går också att kontakta ett avfallshanteringsföretag så som Stena Recycling. Hos dem så kan du hyra ett kärl, som de sedan plockar upp när det är fullt och förstör innehållet.
 • Utbilda dig själv och personalen kring rutiner gällande hantering, kassering och försäljning av särskilt farliga kemiska produkter.
 • Se till att produkterna inte är tillgängliga för obehöriga och förvaras på ett sätt att de inte kan kontaminera mark och vatten (se till att produkterna och avfallskärlet inte förvaras i närheten av markbrunn).
 • Vid försäljning till annat företag (B2B): Du behöver kunna dokumentera varje försäljning av dessa produkter. Vid försäljning så behöver du lagra information om datum för försäljning, antal produkter, produktens namn och volym, vem köparen är samt deras adress. Detta gäller inte för försäljning till privatpersoner, det inte finns krav på att privatpersoner måste ansöka om tillstånd för att få köpa e-vätskor & e-cigaretter.


Säkerhetsdatablad

Du skall ha MSDS (säkerhetsdatablad) på de produkter du säljer, på fil eller i pappersform, som du kan uppvisa vid uppmaning.

Länsstyrelserna kommer vid anmälan kräva ett exempel med MSDS per typ av produkt du säljer.

Du hittar MSDS för alla våra produkter längst ner på sidan.


Ansökningsprocessen

Klicka här för att påbörja din ansökan. Ansökan sker via länsstyrelsens hemsida.


Steg 1 av 13: Ange typ av ansökan

Välj att ansökan gäller “Yrkesmässig överlåtelse”.


Steg 2 av 13: Ange Länsstyrelse

Välj länsstyrelsen som ditt företag har sitt säte i. Har du butiker som ligger i flera olika län så behöver du skicka in separata ansökningar per län.


Steg 3 av 13:  Kommun för överlåtelse eller privat hantering

Ange vilken kommun som butiken ligger i. Har du butiker i flera kommuner i samma län, ange då alla berörda kommuner separerat med kommatecken. ExempelStockholms Län: Haninge kommun, Solna kommun, Sollentuna kommun o.s.v.


Steg 4 av 13:  Välj vad ansökan avser

Här kryssar du i “Nytt tillstånd".


Steg 5 av 13: Uppgifter om sökande

Ange uppgifter om ditt företag, så som namn, org. nr, utdelnings- & besöksadress.


Steg 6 av 13: Kontaktperson

Ange vem som ska vara kontaktperson för frågor gällande hantering av kemiska produkter, överlåtelse och miljöansvar.


Steg 7 av 13:  Överlåtelseplatser inom samma län

Ange adress för de överlåtelseplatser inom det län du valt i steg 2. Fastighetsbeteckning hittar du på Lantmäteriets “Min Karta”.


Steg 8 av 13:  Produktinformation

Då engångs e-cigaretter (disposables) och e-juice kommer i många olika varianter, så har valde vi att ange generella produkter i denna del som ska täcka dessa behov. 

Exempel:

Produkt 

 • Produktnamn: Engångs e-cigarett
 • Produktens klassificering enligt CLP, förordning (EG) nr 1272/2008: Akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 och 3 och som ska märkas med faropiktogrammet Dödskalle med korsande benknotor (GHS06) och signalordet Fara
 • 1) Ämne som bidrar till produktens klassificering: Salt Nikotin
 • 1) Ämnets CAS-/EC-nummer: 29790-52-1
 • 1) Ämnets koncentration %: <2%
 • Produktens mängd (kg/år): 3000 (Här behöver du räkna ut ungefärlig vikt på vätskan du ska sälja per år)
 • Användningsområde (Maximalt 250 tecken): Engångs e-cigarett innehållandes nikotinvätska.
 • Sökanden är: Distributör (Välj det som passar din verksamhet)
 • Säkerhetsdatablad för produkten bifogas: Elektroniskt


Steg 9 av 13:  Förvaring och rutiner, m.m.

Här ska du förklara hur ni förvarar produkterna, hur ni avfall hanteras och hur ni förhindrar att obehöriga får tillgång till produkterna.

Exempel:

 • Maxlager (kg): 375 (räkna ut hur många kg av produkterna som ni högst kommer att lagerhålla samtidigt)
 • Förvaring av produkt Produkterna är emballerade och är i originalförpackning. Dessa förvaras i låsta utrymmen där endast personal har tillgång till produkten i originalförpackning..
 • Förhindrande av utsläpp till mark och vatten Vi innehar spill-kit, UN-klassade uppsamlingskärl och skyddsutrustning. Produkter och avfall förvaras på särskilt angivna platser för att förhindra spill i golvbrunn. Personal har fått tydliga instruktioner kring hur detta skall hanteras.
 • Förhindrad åtkomst för obehöriga Lagret är låst, och endast avsedd för personal samt att butiksdisken alltid är bemannad.
 • Hantering av eventuellt uppkommet avfall Vid eventuellt spill eller läckage så samlas detta i UN-klassade uppsamlingkärl som sedan hanteras enligt de lokala föreskrifterna.
 • Rutiner för särskilt farliga produkter Alla produkter är i originalförpackning under hela vår hantering, vi öppnar aldrig dem, och vi producerar inga egna varor. Vi har ingen kontakt med produkten, bortsett om en trasig produkt skulle uppkomma, då har vi tydliga rutiner kring hur detta skall hanteras.


Steg 10 av 13:  Allmänna hänsynsregler 

Detta steg är till för att visa Länsstyrelsen hur du/ni ställer er till de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Exempel:

Ange hur kunskapskravet uppfylls:

Vi har i samråda med BELC (Branchorginisationen för elektroniska cigaretter) utformat en rutin kring hanteringen av produkter och avfall.

Ange hur ni jobbar med produktvalsprincipen:

I dagsläger finns ingen säkrare produkt med likvärdiga egenskaper tillgänglig på marknaden, men vi är givetvis öppna för att hitta bättre alternativ vart efter det lanseras. 

Läs mer om produktvalsprincipen

Ange hur försiktighetsprincipen uppfylls:

Vi förvarar allt på pall eller i skåp, hyllor, i kartonger. De små lager som är för direktförsäljning förvaras i små mängder på hylla i butik. Risken för skador är relativt låg då vi inte har truck eller andra redskap.

Läs mer om försiktighetsprincipen.


Steg 11 av 13:  Dokument som bifogas ansökan

Säkerhetsdatablad: Bifoga säkerhetsdatablad (MSDS) för de typer av produkter som du ska sälja. Dessa måste vara på svenska.
Vi har bifogat en typ MSDS per produkt kategori ni säljer. Ni hittar dem längst ner i artikeln under "Säkerhetsdatablad".

Förvaring och rutiner: Ni behöver inte bifoga detta.
Produktvalsprincipen: Ni behöver inte bifoga detta. 
Försiktighetsprincipen: Ni behöver inte bifoga detta. 
Kunskapskrav: Ni behöver inte bifoga detta. 
Annat dokument: Ni behöver inte bifoga detta.


Steg 12 av 13:  Välj betalningsmetod

Här kan du välja att betala via kort eller bankgiro. Vi rekommenderar kortbetalning, då det går allra snabbast.


Steg 13 av 13: Granska

Gå igenom all information du angett noggrant så att allt ser rätt ut. Om du är nöjd, så kan du klicka dig vidare till betalning. 


Säkerhetsdatablad
Nedan hittar du säkerhetsdatablad för alla våra produkter, de är grupperade efter produkttyp (ett MSDS per produkttyp räcker vid ansökan).

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.